Вступне слово викладача

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кредитно-економічний факультет

Кафедра менеджменту банківської діяльності

«Затвержую »

Проректор з науково - педагогічної роботи

_____________ Олексюк. О.І.

«____»__________________2013р.

Навчально – методичні матеріали до вивчення науки

“МАРКЕТИНГ У БАНКУ”

для галузі знань «Економіка та підприємництво»

спеціальність 8508/2 «Банківська справа»

(Освітній рівень – магістр)

Укладач:

Нікітін А.В. канд. екон. наук, доцент

Декан кредитно – економічного факультету __________________ Диба М.І.

«____» ________________2013р.

Завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності

________________ Примостка Л.О.

“___”__________________ 2013р.

Київ КНЕУ 2013


ВСТУП

«Маркетинг у банку» — наука, предметом якої є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських послуг, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку Вступне слово викладача.

Опанування науки «Маркетинг у банку» базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Маркетинг», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Облік і аудит», «Аналіз бан­ківської діяльності» та інших наук та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа».

Метою науки «Маркетинг у банку» є підготовка магістрів такого рівня, що здатні оволодіти методами вивчення та прог­нозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських послуг і розробляти, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку.

Завданням науки є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад маркетингу у банку, ознайомити студен­тів Вступне слово викладача з методикою здійснення досліджень та аналізу банківського ринку, навчити студентів ефективно використовувати інструменти маркетингу у банківській діяльності, сформувати у студентів системний підхід до визначення маркетингової стратегії банку та її здійснення, поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Предметом науки є діяльність банку у галузі маркетингу: дослідження банківських продуктів, конкурентів банків, робота із клієнтами з метою підвищення ефективності надання банківських послуг та продуктів, створення банківських продуктів та послуг, організація маркетингової служби у банку та системи контролю над маркетинговими заходами.

Компетенції, на формування яких зорієнтована наука «Маркетинг у банку»:

— аналізувати конкурентну позицію банку на ринку банківських послуг;

— аналізувати маркетингове макро- та мікросередовище діяльності банків Вступне слово викладача;

— розробляти пропозиції щодо нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку банківських продуктів, банківської конкуренції та банківського маркетингу;

— вдосконалювати організаційну структуру банку щодо реалізації банком інструментів маркетингу;

— прогнозувати доходність операцій та банківських продуктів;— визначати ціни на окремі банківські продукти та послуги, цінову політику банку

— проводити моніторинг кредитних операцій банку;

— проводити моніторинг депозитних операцій банку;

— проводити моніторинг комісійно-посередницької діяльності банків;

— проводити моніторинг продуктів та послуг банку;

— здійснювати контроль маркетингової діяльності банку;

— організовувати роботу маркетингових підрозділів банку;

— координувати діяльність філій, відділень та структурних підрозділів банку;

— вести моніторинг ринку банківських послуг;

— управляти тактичними маркетинговими діями банку;

— управляти маркетинговою стратегією банку Вступне слово викладача.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості банківського маркетингу. Особлива увага приділяється банківському ринку, його сегментації, дослідженню та аналізу, маркетинговій стратегії комерційного банку, товарній політиці щодо банківських послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу банківських послуг, комунікаціям банківських продуктів.

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, що завершується здачею екзамену.

Студент, що опанував науку «Маркетинг у банку» повинен знати:

— зміст специфіки маркетингу у банківській сфері;

— банківський ринок та його основні складові частини;

— методи дослідження банківського ринку та конкурентного середовища банків;

— основи маркетингової стратегії банків;

— зміст продуктової політики банків;

— прийоми ціноутворення на банківські продукти Вступне слово викладача та послуги;

— засоби продажу банківських продуктів;

— проблеми організації маркетингової діяльності у банку;

— основні організаційні засади функціонування маркетингової служби у банку;

— питання організації контролю маркетингової діяльності у банку;

— проблемні питання, що стосуються застосування маркетингу у банківській справі.

Після опанування науки «Маркетинг у банку» студент повинен уміти:

— визначати конкурентне положення певного банку на окремих ринках;

— організовувати первинні маркетингові дослідження банківського ринку, в тому числі складати плани та кошториси таких досліджень;

— проводити вторинні маркетингові дослідження;

— здійснювати сегментування та моніторинг ринку банківських продуктів та послуг;

— визначати продуктову політику банку та політику ціноутво­рення на банківські продукти;

— складати стратегічні матриці для визначення маркетингової Вступне слово викладача стратегії банку;

— здійснювати вимірювання характеристик об’єктів, що досліджуються у галузі банківського маркетингу ;

— визначати стратегію банку відносно комунікацій;

— здійснювати наукові дослідження в галузі маркетингу у
банку.


2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАУКИ
«МАРКЕТИНГ У БАНКУ»:

Назва теми Кількість годин*
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції С ІКР СРС Лекції С ІКР СРС
Маркетинг та його специфіка в банківській сфері
Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз
Конкурентне середовище комерційного банку
Маркетингова стратегія комерційного банку
Продуктова політика комерційного банку
Ціноутворення на банківські продукти
Продаж банківських продуктів
Комунікації банківських продуктів
Організаційні аспекти маркетингу у банку
Контроль у банківському маркетингу
Разом годин:
ВСЬОГО

* С — семінарські Вступне слово викладача заняття

ІКР — індивідуально-консультативна робота

СРС — самостійна робота студентів

не враховані 3 години на складання екзамену


2. 3. ПРОГРАМА НАУКИ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

2.3.1. Програма науки «Маркетинг у банку»

Тема 1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері

Перехід до ринкової економіки та необхідність вивчення маркетингу у банківській справі. Предмет маркетингу у комерційних банках. Курс «Маркетинг у банку» у циклі магістерських курсів, його завдання у підготовці магістрів для банківської системи. Суттєві ознаки маркетингу. Банківські послуги та зумовлені ними особливості маркетингу комерційного банку. Інструменти банківського маркетингу. Середовище банківського маркетингу. Необхідність застосування маркетингу комерційними банками України. Перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

Тема 2. Банківський ринок,
його сегментація, дослідження та аналіз

Поняття банківського Вступне слово викладача ринку та його сфера. Сегментація банківського ринку та її ознаки залежно від юридичного статусу бан­ківської клієнтури, економічного положення клієнтів тощо. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку. Дослідження банківського ринку на основі статистичних даних, даних підприємств та приватних осіб, засобів масової інформації, ділових звітів конкурентів, їх рекламних матеріалів. Ринкова політика комерційного банку. Шляхи досягнення конкурентних переваг комерційним банком. Нагляд комерційного банку за ринком. Моніторинг ринкової ситуації з метою виявлення кон’юнктурних змін, ринкових тенденцій на банківські послуги тощо. Моніторинг майнового положення споживачів банківських послуг: підприємств і організацій, підприємницького сектору, сек­тору домовласників тощо. Маркетингові інформаційні системи Вступне слово викладача у банку. Системи CRM у банку. Стратегічний аналіз становища банку на ринку.

Тема 3. Конкурентне середовище комерційного банку

Аналіз банківського ринку та визначення конкурентної позиці банку. Аналіз конкурентоспроможності банку, його конкурентних переваг; оцінка конкурентної спроможності банку. Прямі та непрямі конкуренти банку та їх виявлення. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії банку. SWOT-аналіз конкурентної позиції банку.

Тема 4. Маркетингова стратегія комерційного банку

Формулювання довгострокової (стратегічної) мети(цілі) комер­ційного банку та визначення шляхів її досягнення. Прогнозування банківського ринку. Припущення банку щодо зміни у майбутньому ринкової ситуації. Оцінка щодо готовності споживачів придбати (користуватися) послуги Вступне слово викладача саме цього банку, а не його конкурентів. Формування попиту на банківські послуги, а також передбачення зміни кон’юнктури ринку на ці послуги. Інструмен­ти банківського прогнозування: математичні методи (простий аналіз тренду, як тривалої, довгочасної тенденції зміни економічних показників у прогнозуванні; статистичний аналіз, метод стан­дартного розподілу ймовірностей та ін.); побудова сценарію зміни кон’юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок. Побудова двомірних матриць формулювання стратегії комерційного банку:

Тема 5. Продуктова політика комерційного банку

Планування банківських послуг як по асортименту, так і по обсягу. Життєвий цикл банківських продуктів та його стадії. Асортимент пропонованих банком послуг та його зміни. Поточний асортимент Вступне слово викладача та політика асортиментної гнучкості. Способи її реалізації. Обсягова політика банку, її мета. Пакетування банківських продуктів.

Тема 6. Ціноутворення на банківські продукти

Цінова політика комерційного банку. Аспекти цінової політики: процентні ставки, тарифи, бенефіції (премії), знижки (скидки), мінімальний розмір вкладу. Інструменти цінової політики комерційного банку: розмежування цін на банківські послуги, диференціація цін, критерії цієї диференціації, зрівноважуюче ціноутворення на банківські послуги. Послідовність визначення ціни на банківський продукт. Оцінка попиту в процесі визначення ціни на банківські продукти. Проблема визначення розміру витрат на окремі банківські продукти. Вплив ринку на цінову концепцію банку. Моніторинг цін на продукти банку: зміст та значення.

Тема 7. Продаж банківських продуктів

Основи організації Вступне слово викладача збуту в банках. Канали продажу, канали зв’язку та їх трансформація. . Формування мережі банків та їх установ, розвиненість (густота) банківської мережі. Завантаженість банківських потужностей залежно від характеру пропонованих банківських послуг: рутинних та проблемних; послуг, що часто потребують клієнти банку та послуг, що їх рідко потребують. Лінії збутової мережі комерційних банків: головні відділення банків у діловій частині міста, що надають весь спектр банківських послуг; відділення у міських мікрорайонах; маленькі стаціонарні відділення (3—4 працівники) поблизу транспортних розв’язок, банківські автомати, пересувні банківські установи у малозаселеній сільській місцевості. Віддалене обслуговування клієнтів банку (Телемаркетинг, GSM-banking, Internet-banking). Збутові канали банківських послуг. Часові параметри банківських Вступне слово викладача продаж як спосіб отримання конкурентних переваг. Характеристика процесу прийняття рішення про розміщення точок збуту. Зона дії установи банку. Цінність зони дії установи банку та її визначення. Вибір місця продажу. Тенденції розвитку стратегій розподілу.

Тема 8. Комунікації банківських продуктів

Поняття комунікаційної політики комерційного банку та її інструменти. Класифікація комунікацій банку за ознакою мети. Банківський імідж, стратегія його формування. Особистий продаж банківських послуг і використання індивідуальних каналів спілкування (комунікацій) комерційного банку з клієнтом. Реклама банківських послуг як головний засіб наявних комунікацій комерційного банку. Форми банківської реклами та їх еволюція. Ефективність реклами банківських послуг. Реклама комерційного банку як така, що повинна сформувати сприятливий Вступне слово викладача його імідж. Групування банківської реклами залежно від конкретних цілей рекламної компанії комерційного банку: реклама, що має мету ознайомлення з банком і сферою його діяльності; експансивна реклама; стабілізаційна реклама; обмежувальна реклама. Поняття стимулювання збуту банківських послуг та фор­ми цього стимулювання. Інструменти стимулювання збуту банківських послуг: підготовка, тренінг, мотивація співробітників банку; облаштування банківських приміщень, зручних для клієнтів; постачання приміщень для клієнтів банку необхідними інфор­маційними матеріалами. Робота комерційного банку з громадськістю, добродійність комерційного банку. Кризові комунікації. Комунікації із ЗМІ. Планування комунікаційних звернень та їх інструментів.

Тема 9 Організаційні аспекти маркетингу у банку

Організаційні аспекти банківського маркетингу. Організаційна структури банку за бюрократичним Вступне слово викладача принципом. Адаптивна струк­тура банку. Структури за ступенем централізації. Роль маркетин­гу у відділенні банку. Принципи побудови маркетингових служб банку. Функціональна структура маркетингу у банку. Продуктова структура маркетингу у банку. Регіональна структура маркетингу у банку. Реорганізація маркетингових структур у банку.

Тема 10. Контроль у банківському маркетингу

Предмет контролю маркетингу у банку. Контроль за здійсненням планів. Контроль за рентабельністю. Контроль за бюджетом маркетингу у банку. Моніторинг бюджету маркетингу у банку. Ревізія маркетингу та її значення для банку. Маркетинг-аудит у банку. Ефективність маркетингової діяльності банку та її вимірювання. Проблеми організації контролю за маркетингом у мережі великого банку.

2.3.2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

ОСНОВНА

1. Нікітін А.В., Бортніков Вступне слово викладача Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

2. Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

3. Нікітін А. В. «Маркетинг у банку»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.

4. Положення про податок з реклами – рішення Київради від 24.03. 2003 . №360/520. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до Вступне слово викладача матеріалів: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1024.3717.0

5. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. - Затверджено постановою Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516. [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

6. Положення про процентну політику Національного банку України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року N 389 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

7. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 693 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov Вступне слово викладача.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

8. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Затверджені постановою Національного банку України N168 від 10.05.2007 [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

9. Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів. Положення НБУ – Затверджено постановою Правління Національного банку України №306 від 8 вересня 2011 року. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

10. Про захист від недобросовісної конкуренції Закон України N 236/96-ВР від 7.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin Вступне слово викладача/laws/main.cgi

11. Про Антимонопольний комітет України. Закон України N 3659-XII від 26.11.1993 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

12. Про аудиторську діяльність – Закон України від 22 квітня 1993 р. (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. №2121-14 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

14. Про захист економічної конкуренції. Закон України N 2210-III від 11.01. 2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс Вступне слово викладача] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

15. Про інформацію. Закон України N 2657-XII від 2.10.1992 р (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

16. Про кредитні спілки. Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001 р. (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

17. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. №679-IV (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

18. Про страхування. Закон України Вступне слово викладача N 85/96-ВР від 7.03.1996(із змінами та доповненнями) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України N 2664-III від 12.07.2001 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

20. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України N 3480-IV від 23.02.2006 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

ДОДАТКОВА

1. Банківські ризики: теорія та практика управління. Монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок., О.О. Чуб , А.В. Нікітін та ін Вступне слово викладача. – К. КНЕУ, 2008 –456 с.

2. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 276с

3. Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга. — М. : Ось-89, 2005. — 253с.

4. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: підручник / ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" / А.В. Войчак (ред.). — К. : КНЕУ, 2007. — 408c.

5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Финпресс, 2008. — 496 с.

6. Джозлин Роберт В., Хамфриз Д. Кейт. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование: Пер. с англ. — М.: Церих-ПЭЛ, 1995. — 96 с.

7. Директиви та керівництва ESOMAR. Під ред Вступне слово викладача. Павленко А.Ф. Пер. з англ.: К.: ПП «Демос Сервіс», 2003. – 180 с.

8. Дубовик О. В., Бойко С. М., Вознюк М. А., Гірченко Т. Д. Маркетинг у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 276с.

9. Егоров Е. В., Романов А. В., Романова В. А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Экономический факультет / В. А. Романова (сост.). — М.: ТЕИС, 1999. — 102 с.

10. Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. — М.: Банки и биржи, 1997. — 191 с.

11. Зозулин А.В Вступне слово викладача., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: теорія, методология, статистика: Учеб. Пособие. – К. «Знання», 2008 – 643 с.

12. Кузнєцова Л.В., Жердецька Л.В. Ціноутворення в банківській справі: Підручник – Одеса: видавництво «Атлант», 2010 – 387 с.

13. Кузнєцова Л.В., Завадська Д.В. Жердецька Л.В. Маркетинг у банку: теорія та методологія: Монографія. – Одеса, Видавництво «Атлант», 2010 – 717 с.

14. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник К.: Центр учбової літератури, 2009 — 776 с

15. Маркетинг у банках: Навчальний посібник / під ред. проф. Бритченко І.Г. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 – 345 с.

16. Момот О. М., Брітченко І. Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи: Монографія / Укоопспілка; ПУСКУ / І. Г. Брітченко (наук.ред.). — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. — 315с Вступне слово викладача. (http://bookland.net.ua/book.php?id=55960)

17. Павленко А. Ф. Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003 — 246 с.

18. Поречкіна Л. С. Стратегічний маркетинг банківських послуг. — К.: Либідь, 1998. — 152 с.

19. Процеси ціноутворення у фінансовій діяльності банку: Монографія. Кузнєцова Л.В. (наук. ред.) – Одеса, «Атлант», 2009 – 372 с.

20. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни. — 20-е, ювіл. вид. — К. : Companion Group, 2006. — 256с.

21. Рафел М., Рафел Н. Как завоевать клиента. Серия: Бизнес без секретов. Изд. 1-е Тема: Маркетинг. – СПб: Издательский дом «Питер», 2000. – 352 с.

22. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 344 с.

23. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь; АО Вступне слово викладача «Тарнекс», К.: ЦММС«Писпайп», 1993.– 656 с.

24. Ферріс Поль У., Бендл Нейл Т. та інші. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Пер. с англ; за наук ред І.В. Тараненко – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2009 – 480 с.

2.4 Плани та завдання до семінарських занять.

Семінарські заняття з науки «Маркетинг у банку» — це організаційна форма навчального заняття, на якому студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. В зв’язку з тим, що навчання студентів денної форми навчання проводиться без відриву від практики з виконанням фахових практичних завдань на базах практики (як правило — у бан­ку), семінарські заняття проводяться Вступне слово викладача виключно із студентами заочної форми навчання. Крім обговорення питань, що винесені на семінарські заняття, під час занять повадиться також обговорення виконаних індивідуальних та модульних завдань, що передбачені для студентів цією робочою програмою. Для самооцінки рівня підготовки до семінарських занять студент дома виконує завдання для самоконтролю, що наведені до відповідної теми семінарських занять. Також студент може виконати проблемні завдання, які наведені до відповідної теми семінарських занять (одне завдання на власний вибір – може виконати дома, або під контролем викладача під час семінарського заняття – індивідуально або у малій групі). Інноваційні навчальні технології, що при цьому використовуються, зазначені по темах окремо.

Викладачем оцінюється Вступне слово викладача окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання індивідуальних практичних завдань. Рівень теоретичних знань може оцінюватись шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення, оцінки активності обговорення виконаних індивідуальних завдань, якості виконання завдань для самоконтролю, якості виконання проблемного завдання, оцінки коротких письмових завдань або тестувань, що можуть проводитись викладачем під час семінарського заняття.

Структура семінарських занять за формами навчання:

Номер і назва теми Кількість занять (2 академічні години на одне заняття) / номери занять
денна* заочна
1. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері
2. Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз 0,5 / №1
3. Конкурентне середовище комерційного банку
4. Маркетингова стратегія комерційного банку 0,5 / №1
5. Продуктова політика Вступне слово викладача комерційного банку 0,5 / №2
6. Ціноутворення на банківські продукти
7. Продаж банківських продуктів 0,5 / №2
8. Комунікації банківських продуктів 0,5 / №3
9. Організаційні аспекти маркетингу у банку 0,5 / №3
10. Контроль у банківському маркетингу
Всього: 3 (6 годин)

* - робочою програмою не передбачено

Плани семінарських занять для заочної форми навчання:

План заняття №1-частина 1 (заочна форма)

Тема: «Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку Вступне слово викладача, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, обговорення індивідуальних завдань.

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Література:

- Нікітін А.В., Бортніков Г.П., Федорченко А.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. З грифом Міністерства освіти і науки України. / За ред. А.В. Нікітіна – К.: КНЕУ, 2006 – 432 с.

- Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України. // А.В. Нікітін (керівник авт. колективу), Іванова Т.Г., Брітченко І Вступне слово викладача.Г., Момот О.М. М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 475 с.

- Сайти НБУ, банків України в мережі Інтернет.

Структура семінарського заняття №1-частина 1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

1. Поняття процесу сегментації ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.

2. Сутність маркетингових досліджень банківського ринку. Алгоритм маркетингового дослідження.

3. Вторинні дослідження банківського ринку.

4. Первинні (польові) дослідження банківського ринку.

5. Прогнозування ринку банківських продуктів.


documentazofiyz.html
documentazofqjh.html
documentazofxtp.html
documentazogfdx.html
documentazogmof.html
Документ Вступне слово викладача